Teatrzyk Siadaj Pała -

   
ban1
o d w a ż n i e
rodzinnie_ban
r o d z i n n i e
ban3
b e z p i e c z n i e
dla_innych
d l a  i n n y c h
dowcipnie
d o w c i p n i e
emocjonalnie
e m o c j o n a l n i e
inspirująco
i n s p i r u j ą c o
interesujaco
i n t e r e s u j ą c o
kreatywnie
k r e a t y w n i e
od_najmlodszych-lat
o d  n a j m ł o d s z y c h  l a t
pomyslowo
p o m y s ł o w o
przyjaznie
p r z y j a ź n i e
radosnie
r a d o ś n i e
razem
r a z e m
wakacyjnie
w a k a c y j n i e
wspierajaco
w s p i e r a j ą c o
z_pewnoscia_siebie
z  p e w n o ś c i ą  s i e b i e
z_przekonaniem
z  p r z e k o n a n i e m
z_satysfakcją
z  s a t y s f a k c j ą
zabawowo
z a b a w o w o
previous arrow
next arrow

Teatrzyk „Siadaj Pała” powstał z potrzeby serca i z zamiłowania do tematu w 1993 roku. Podstawową formą prowadzonych przez nas zajęć są warsztaty teatralno-dramowe, mające na celu rozwój kreatywnego myślenia oraz inteligencji emocjonalnej dziecka. Zajęcia odbywają się w grupach wiekowych, grupy starsze w efekcie rocznej pracy tworzą spektakl teatralny. Dla grupy najmłodszej każde zajęcia są odrębnym tematycznie warsztatem, często kończącym się pokazem dla rodziców.

Formularz kontaktowy